Home / جنگنده رهگیر

جنگنده رهگیر

جنگنده رهگیر نسل 4 آمریکایی F-14A Tomcat (تامکت)

جنگنده رهگیر نسل 4 آمریکایی F-14A Tomcat (تامکت) متعلق به نیروی هوایی ایران. در این نگاره بال های متغیر هواپیما در زاویه 68 درجه قرار دارند. این زاویه در اصل برای پرواز با سرعت فراصوت است، اما هواپیما در این حالت توان نشست و برخاست و پرواز با سرعت فروصوت …

ادامه مطلب

جنگنده رهگیر نسل 3 روسی میگ-23M

جنگنده رهگیر نسل 3 روسی میگ-23M متعلق به نیروی هوایی شوروی مسلح به موشک هوا به هوا میان برد روسی R-23R با هدایت نیمه فعال راداری و برد 35 کیلومتر و موشک هوا به هوا کوتاه برد روسی R-60 با هدایت آشیانه یابی فروسرخ و برد 8 کیلومتر و دارای …

ادامه مطلب