Home / سوپرناو هواپیمابر

سوپرناو هواپیمابر

سوپرناو هواپیمابر

به ناو های هواپیمابری که وزن آنان بیش از 70 هزار تن باشد سوپرناو هواپیمابر یا به عبارت دیگر Supercarrier (سوپرکریر) میگویند. سوپرناو های هواپیمابر بزرگترین ناوهای هواپیمابر و همچنین بزرگترین کشتی های جنگی ساخته شده در تاریخ هستند و از بزرگترین نبرد ناو ها نیز بزرگتر میباشند. درحال حاضر …

ادامه مطلب